Namdalsavisa

Namdalsavisa har som visjon å være den ledende formidler av nyheter og informasjon fra Namdalen, styrke demokratiet og ytringsfriheten, bygge stolthet og bidra til samfunnsutviklingen i hele Namdalen. Det innebærer at vi gjennom snart 100 år har skapt en posisjon som det som binder Namdalen sammen. Denne posisjonen er vi stolte av, men det innebærer også et stort ansvar, som vi forsøker å forvalte etter beste evne hver dag. I 2016 har vårt hovedfokus vært å videreføre vår satsing på digitalisert innhold, og få med våre lesere videre på et digitalt, betalt kundeforhold. Dette har vi lyktes med i så stor grad at vi i 2016 opplevde opplagsøkning, for første gang på mange år. NA har hatt fokus på produktutvikling både på nett og papir, og lanserte i 2016 et nytt papirprodukt, NA Helg, med utgivelse hver fredag. NA har gjennomgått en lang rekke systemendringer som følge av tilpassing til ny felles database med Trønder-Avisa AS. NA gjennomførte i 2016 en leserundersøkelse som viste økt tilfredshet og styrket relasjon til våre lesere.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 10413
Ikon
Utgiversted Namsos
Ansvarlig redaktør Kim Riseth
Kommer ut Mandag – lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
30000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
9000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
16000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 9984
Redaksjonelle årsverk 17
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 305
Antall kommentarer 95
Antall innlegg på nett 3000
Refuserte innlegg på nett 100
Antall leserinnlegg 1000
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

I 2016 har vår viktigste målsetting vært å videreføre vår satsing på digitale kundeforhold, og ta med suksessen som er etablert over på en ny teknologisk plattform. Dette har lyktes i den grad at stort sett samtlige eksisterende kjerneabonnenter er konvertert, samtidig som vi har økt antall betalende abonnenter totalt. NA har i 2016 opplagsøkning på over 300 eksemplarer, en økning på mer enn tre prosent.

I løpet av 2016 er alle våre tekniske systemer byttet ut som følge av nytt eierskap i Trønder-Avisa. Dette har vært en betydelig jobb, og har medført nye produksjonsmaler og nytt utseende både for nettavis og papiravis. Det har vært en viktig målsetting å gjennomføre alle endringer i bakenforliggende systemer med minst mulig konsekvenser for lesere og abonnenter. En del omlegginger har ført til utfordringer, og vi har måttet kommunisere med leserne med både selvironi og humor for å kunne forberede overgangen mest mulig. En av disse kommunikasjonsmåtene var en video som ble laget i forbindelse med overgang til ny digital innlogging, og som skapte nasjonal oppmerksomhet.

NA opplevde på tampen av 2016 store utfordringer med lørdagslevering av aviser, på grunn av omleggingen i distribusjon fra Posten til Kvikkas. For å dempe problemene lanserte NA et nytt helgeprodukt, NA Helg, et papirbilag med helgestoff, som blir gitt ut fredag. Dette har gitt svært positive tilbakemeldinger, og har også blitt et positivt løft for hele redaksjonen. NA Helg er blitt en arena for dyptgående og grundig journalistikk, der kvaliteten har vært gjennomgående svært høy.

Det er likevel ingen tvil om at tekniske omlegginger og omlegging av lørdagsdistribusjon har vært blant våre største utfordringer i 2016, og har ført til økt frustrasjon både blant våre lesere og ansatte. Det er også risiko for at dette vil påvirke det den positive opplagsutviklingen vi har sett. Det er en viktig målsetting for oss videre å klare fokusere på fortsatt høyest mulig kvalitet på innholdet, uten å la tekniske problemer virke forstyrrende.

NA gjennomførte i februar 2016 en omfattende leserundersøkelse blant 1.000 av våre lesere. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2014 kom avisa styrket ut på de fleste redaksjonelle dekningsområder. Den totale scoren for lesertilfredshet økte fra 214 i 2014 til 242. Relasjonsscoren økte fra 278 til 290 (Opinion, februar 2016). Undersøkelsen viser at NA når ni av ti namdalinger i løpet av ei uke. Vår posisjon er også styrket i forhold til andre aktører, og NA styrker som posisjon som største nettmedium i Namdalen, og øker i forhold til VG Nett.

Vi har sett at vår styrking av antall betalende abonnenter har gjort at vi har klart å opprettholde den redaksjonelle styrken. Etter omfattende nedbemanning i 2014, der de aller fleste støttefunksjoner er blitt outsourced, har vi nå i realiteten en styrking av redaksjonen. Selv om antall papirabonnenter har gått ned, ser vi at satsingen på digitalisering av alt vårt innhold også har styrket kvaliteten på papiravisen, i den grad at vi kan drive produktutvikling av papiravisen. Økt fokus på viktigheten av betalende abonnenter og sterkt fallende inntekter på digitalt, programmatisk annonsering har gjort at kvalitetsjournalistikk er mer lønnsomt enn typiske klikk-saker på nett.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

2016 var preget av debatten og folkeavstemminger omkring kommunesammenslåinger, og vedtaket om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylket til ett Trøndelag. Her har NA forsøkt å speile hele spennvidden i debatten, og samtidig vært et talerør for et samlet Namdalen. Spesielt i forhold til debatten om eierskap av Nord-Trøndelag E-verk har NA løftet fram synspunkter fra de minste kommunene i Namdalen.  

I forbindelse med debattene om kommunesammenslåinger har vi gjennomført en rekke livesendinger på nett, der resultater fra folkeavstemminger også er blitt brakt direkte. Ingen andre aktører har vært i stand til å ta denne rollen lokalt, og vi har opplevd stort engasjement rundt kommunedebattene. Det har ført til økt engasjement og flere innlegg også på våre debattsider i papiravisen. I samarbeid med involverte kommuner har også NA direktesendt informasjonsmøter og folkemøter om kommunesammenslåinger.

Gjennom produktutviklingen og lanseringen av et nytt papirbilag, NA Helg, har NA løftet fram større samfunnsutfordringer, som blant annet narkotikamisbruk blant ungdom og integrering av flyktninger.

NA har lagt vekt på å dekke den omfattende debatten rundt kommunesammenslåinger på en objektiv og saklig måte, samtidig har vi på leder- og kommentarplass gått inn for både fylkes- og kommunsammenslåinger, fordi vi som avis mener det er noe Namdalen er best tjent med. Dette har ikke alltid vært i tråd med flertallets mening i de berørte områdene, men vi opplever likevel at vi har fått respekt for vår argumentasjon, og at folk har klart å skille mellom vår redaksjonelle dekning og våre standpunkter på lederplass.

NA har lagt vekt på utstrakt bruk av direktesendinger og løpende oppdateringer i sosiale medier, for å kunne kommunisere med lesere og invitere til dialog om journalistiske valg og vår samfunnsrolle. Dette er noe som blir enda viktigere i 2017 i forbindelse med vårt 100-årsjubileum. Vi har sett at vår posisjon i forhold til andre konkurrenter og sosiale medier er styrket, i den forstand at vi opplever økt forståelse for viktigheten av redaktørstyrte medier og kvalitetssikring.  Det å selv kunne beherske bruk av sosiale medier er en forutsetning for å oppnå dette. NA har derfor satset på økt kompetanse på dette området.

Legg til i min rapport

Større begivenheter og livesendinger

I 2016 var en av de største begivenhetene at Namdalens mest kjente person, Åge Aleksandersen, etter førti år oppfylte det som i sangen var umulig, nemlig å dra fra Namsos til Royal Albert Hall. Dette ble selvfølgelig behørig omtalt i NA, men i tillegg gjennomførte vi et historisk foredrag og en lesertur for 120 av våre lesere og kunder til Royal Albert Hall. I tillegg lanserte vi en nesten to uker lang direktesending fra en Opel Ascona 1976-modell, som med en av våre medarbeidere kjørte hele distansen fra Namsos, via Hammerfest, Kirkenes, Vinstra og Kvål til London og Royal Albert Hall. Dette ble en nasjonal begivenhet som ble visst på NRK og TV2 flere ganger.

http://langtigjen.no/

I tillegg gjennomførte vi en live-sending fra en kano som vi padlet hele Namsen på langs, fra kilden i Indre Namdal til utløpet i Namsos, der vi fortalte historiene om både laksefiskere, tømmerfløting og moderne handel.

http://namsenlive.no/

Begge disse live-prosjektene hadde til hensikt å bygge stolthet og omdømme for både avisa og plassen vi kommer fra. Dette er også en del av vårt samfunnsoppdrag og visjon, og skal bidra til å skape bolyst og vekst i vårt område. Prosjektene var også en opptakt til NAs 100-årsjubileum i 2017.

Legg til i min rapport

Priser

Namdalsavisa har en årlig utdeling av priser for faglig utmerkelse, der det deles ut en pris for faglig innsats i hvert av årets fire kvartaler. I år tilfalt to av disse prisene redaksjonelle medarbeidere, Birger Aarmo for Namsen Live, og Pål Morten Skaret for jobben med politiets narkorazzia.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

I Namdalsavisa deltar alle medarbeidere i daglig morgenmøte, der alle sider av produktet evalueres. Fokuset er hvilke saker som bidrar til dypere relasjon med våre lesere. Forbedringspotensial og etiske dilemma er en del av den daglige evalueringen. I NA gjennomføres det månedlige miniseminarer med faglig oppdatering. I tillegg gjennomføres et årlig strategiseminar med alle medarbeidere. Utgavesjef har ansvar for kvalitetssikring og løpende utvikling av det journalistiske håndverket, sammen med nyhetsredaktør. Digitalsjef har sammen med digitalansvarlig i redaksjonen ansvar for løpende oppdatering på nye verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg distribueres instruksjonsvideoer ved innføring av nye oppdateringer digitalt. NAs interne Facebook-side brukes hyppig til faglig utvikling, diskusjon og oppdatering.

I 2016 har det vært nødvendig med omfattende opplæring og kursing i forbindelse med innføring av nye systemer.

Legg til i min rapport

Etikk

Namdalsavisa ble i 2016 klaget inn til PFU av rådmannen i en kommune, som mente avisa i en lederartikkel hadde harselert med hans kunnskaper om offentlighetsloven. Utgangspunktet var dokumenter som NA hadde søkt om og fått innsyn i på vanlig måte, der det framkom kritikk mot kommunen. Rådmannen mente alle saksdokumentene burde vært unntatt offentlighet, og holdt unna NAs innsyn. Klagen ble avvist av PFU, som i likhet med NA mente at lederartikkelen ikke utløste samtidig imøtegåelse, og var kritikk som en rådmann i kraft av sin posisjon må tåle. Viktigere for NA var å få stadfestet vår rolle som uavhengig organ som skal overvåke kritikkverdige forhold i maktapparatet.

NA er ikke blitt klaget inn eller felt for andre saker i 2016.

Legg til i min rapport