Sør-Trøndelag

2016 ble svært preget av forberedelser til frekvensendring, fra fem til tre utgivelser i uka, samt innføring av pluss. Planen var å gjøre dette fra 1. oktober, og derfor ble det jobbet mye med kommunikasjon ut til både lesere og annonsører rundt dette. På grunn av store utfordringer med lørdagsdistribusjonen etter at Kvikkas tok over for Posten, valgte vi å utsette frekvensendringen til 1. februar 2017. Året ble også preget av at vi innførte nytt redaksjonelt system, CCI, samtidig som vi endret layout. I den forbindelse ble det mye jobb, men resultatet ble meget bra. På mange måter kan vi oppsummere med at 2016 ble et år preget av endring, et år hvor vi beredet grunnen for ei trygg og solid framtid.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 5804
Ikon
Utgiversted Orkanger
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Anders Aasegg Morken (50)
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
24000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
6000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
10000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 6500
Redaksjonelle årsverk 11
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 250
Antall kommentarer 52
Antall innlegg på nett 1300
Refuserte innlegg på nett 350
Antall leserinnlegg 900
Klagesaker til PFU 0

Mål og prioriteringer

Året 2016 har ikke avfødt nye, store satsninger.

Året 2016 har ikke avfødt nye, store satsninger. Vi har imidlertid jobbet veldig mye med å forberede frekvensendring samtidig som vi innfører pluss. I vår dialog med leserne og annonsørene har vi lagt stor vekt på at denne endringa faktisk innebærer ei stor satsing på kvalitet og innhold, og vi har faktisk lyktes godt med å oppnå forståelse og aksept for ei slik endring. I løpet av året endret vi layout, slik at avisa nå framstår i en mer moderne drakt. Responsen fra leserne har vært meget positiv. og unike brukere sammenlignet med 2014, og da først og fremst på mobil. Vi har også beredet grunnen for en betydelig satsning på lokal-TV/video, ved at vi har investert mye penger i utstyr som skal kle et planlagt TV-studio på ST-huset. TV/video-satsinga vil komme godt til syne i løpet av 2016.

Legg til i min rapport

Avisens samfunnsrolle

I 2016 har kommunereformen fått stor oppmerksomhet. Dette er kanskje den største og viktigste saken i nedslagsfeltet vårt på flere tiår.

Avisa har vært arena for meningsytring og satt på dagsorden oppklarende nyhetssaker på veien mot et endelig kommunekart for de åtte kommunene vi dekker. I utgangspunktet forelå det en intensjon om å slå sammen de seks kommunene Orkdal, Agdenes, Meldal, Rindal, Skaun og deler av Snillfjord, men etter mye debatt, folkeavstemninger og meningsvekslinger, endte man opp med at Rindal og Skaun til slutt sa nei til en storkommune, mens de øvrige fire ble enige om å danne storkommunen Orkland. For Hemne sin del endte man opp med en intensjon om å slå seg sammen med Halsa og deler av Snillfjord, mens Rennebu, i likhet med Skaun og Rindal, valgte å bestå som egen kommune. Det er åpenbart at avisa har vært et viktig «verktøy» både for innbyggerne og lokalpolitikerne på veien mot endelige beslutninger når det gjelder kommunereformen. Statsråd Jan Tore Sanner har ved flere anledninger vist til Orkland-prosjektet som en suksesshistorie. Ikke minst har han trukket fram Snillfjord som eksempel på en kommune som har satt innbyggernes behov og interesser i førersetet ved å akseptere at kommunen blir delt opp og fordelt på tre nye kommuner. Dette viser at avisas arbeid med kommunereformen også har nådd ut nasjonalt.


Gjennom året har vi også fulgt flyktningkrisen tett. Vi har holdt leserne oppdatert på hvor mange flyktninger som har kommet til kommunene i nedslagsfeltet vårt, samt at vi har servert mange reportasjer om flyktninger og deres flukt fra nød og krig i Syria til trygghet i Norge. Vi har også synliggjort hvordan lokale lag og organisasjoner og enkeltpersoner har engasjert seg for å hjelpe flyktninger både i Hellas og når de har kommet hit til Norge. Vi tror at måten vi har satt dette på dagsorden har bidratt positivt til integreringa av de flyktningene som har kommet.

 

Legg til i min rapport

Priser

Avisa deler hvert år ut ST-prisen. Den er blitt delt ut i 32 år, i hovedsak til kulturaktører og sportsaktører som har markert seg lokalt og regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

Prisen henger høyt, og levende legender som Harald Grønningen, Nils Arne Eggen og ekteparet Ove- og Berit Aunli er tidligere mottakere av prisen. Prisen for 2016 går industribedriften Orkel, som de siste årene har hatt stor suksess både nasjonalt og internasjonalt med sine landbruksmaskiner.
Avisa deler også ut STs frivillighetspris og STs talentstipend.
Prisene deles ut under et storstilt kulturshow i Orkdal kulturhus, som arrangeres av avisa i samarbeid med Orkdal kulturscene.

Legg til i min rapport

Journalistfaglig utvikling

Avisa dekker kostnadene til Hellkonferansen for samtlige redaksjonelle medarbeidere.

Avisproduktet evalueres daglig både på papir og nett. Våre største konkurrenter er Adresseavisen, samt lokalaviser som Opdalingen, Søvesten, Tidens Krav, Trønderbladet og lokale nettsteder som Trollheimsporten, Orkanger Vel og Meldal.no.

Legg til i min rapport

Etikk

Avisa hadde ingen PFU-saker i 2016.

Legg til i min rapport

Svar på spørsmål fra stiftelsen

Hvordan går utviklingen fra papir til nett?
I hvor stor grad går det ut over papiravisa?
Sør-Trøndelag reduserte antall ukentlige utgivelser fra fem til tre fra 1. februar 2017. Samtidig innførte vi pluss. Strategien her er at alt papirstoff skal legges ut på pluss, slik at abonnentene selv kan velge hvor og når de vil lese abonnementstoffet. Konsekvensen av denne satsinga er at vi har fått frigjort ressurser til å satse mer på kvalitet. Etter to uker kan vi trygt slå fast at omlegginga har vært en suksess. Vi har doblet sidetallet på papiravisa, pluss at vi har fått i overkant av 70 prosent av våre abonnenter til å logge seg inn og lese plussasker hver uke. Mens vi tidligere i stor grad klipte og limte pressemeldinger for å fylle flater daglig, kommer vi oss nå ut og får laget gode nyhetsreportasjer. Tilbakemeldingene fra leserne er udelt positive, og etter to uker har vi fått en tilvekst på 45 nye abonnenter.
Nedbemanningen, status – utfordringer
Vi har ingen planer om nedbemanninger i redaksjonen.

Konkurransen fra sosiale medier og annen informasjonsvirksomhet
Konkurransen opplever vi først og fremst fra de kommunale nettsidene, samt fra ultralokale nettsteder/nettaviser. Etter at vi innførte pluss, har vi styrket oss i denne konkurransen ved at vi kan publisere sakene tidligere for våre abonnenter. Når det gjelder sosiale medier så opplever vi at politikere og andre maktpersoner i større grad bruker sin egen facebookprofil for å kunngjøre informasjon, samt å svare opp spørsmål. Det betyr at de i større grad velger bort oss, og jeg mistenker at årsaken er at de ønsker å unngå kritiske spørsmål.

Kommunikasjonen med brukerne
I forbindelse med frekvensendring og pluss har vi både gjennom artikler og egenannonser forklart brukerne hva vi gjør og hvorfor. Vi har også forklart hva som vil være konsekvensen av å ikke gjøre noe. Vi har i tillegg hatt møter med annonsører og lesere hvor vi har informert om våre planer, samt gitt dem innsikt i hvorfor vi gjør som vi gjør. I ettertid har vi fått bekreftet at vi har nådd fram med budskapene våre, samt fått aksept for dem uten støy.
Hva våget vi?
Hva publiserte vi av saker som vi visste ikke ville falle i god jord hos vårt publikum?

 

Legg til i min rapport