Sogn Avis

2016 vart eit spesielt år for Sogn Avis. Me vart kåra til Årets lokalavis i den omfattande og grundige tevlinga som LLA arrangerer kvart år. Dette var stor stas som heile organisasjonen vår sette stor pris på.
Me sette særleg pris på juryen sin omtale av Sogn Avis som ei særdeles rik og variert avis. «Avisa har levande debattsider, gode spaltistar og kronikkar og ein fin helgeseksjon. Likevel er ho først og fremst ei mangfaldig og effektiv nyheitsavis med fint nyheitstrykk og god seksjonsinndeling», uttalte juryen.
Dette forpliktar! Me er såleis godt nøgde med at me i året som gjekk sette søkelys på to saker som begge av heilt ulike grunnar - har fått stor merksemd i vårt dekningsområde. Og som er midt i samfunnsoppdraget.

Den første handla om Sogndal kommunes handtering av takseringa av ny eigedomsskatt, som var svært kritikkverdig og som også utover i 2017framleis  har eit etterspel i både kontrolltuval og andre kommunale organ.

Den andre store saka handlar om tilhøva i Sogn barnevern, også ei sak som framleis verserer i 2017. Det er mellom anna, mest takka vera Sogn Avis sine avsløringar - vedteke at det skal iverksetjast ei omfattande, ekstern gransking av det som har skjedd i denne  organisasjonen frå 2008 til og med 2016. 18 fagutdanna medarbeidarar slutta/vart omplasserte i løpet av 2015 og 2016, det er betalt ut erstatning for mobbing og det er avdekt ei rekke alvorege avvik i eit tilsyn frå Fylkesmannen.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 8993
Ikon
Utgiversted Leikanger
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Jan Inge Fardal
Kommer ut Måndag,tysdag, onsdag, torsdag og laurdag.
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
25000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
6000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
9000
Antall sider produsert 7800
Redaksjonelle årsverk 15
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 255
Antall kommentarer 150
Antall innlegg på nett 100
Refuserte innlegg på nett 10
Antall leserinnlegg 800
Klagesaker til PFU 1
Fellelser i PFU 0
Egne interne retningslinjer Ja

Seint men godt ? med pluss

Sogn Avis har hengt litt etter digitalt, men dette er i ferd med å betra seg...

Som ei av dei siste avisene i landet kom Sogn Avis i gang med plussordning i nettutgåva hausten 2016. Dette har teke tid, mellom anna, eller hovudsakleg på grunn av byte av leverandør. Nettløysinga er noko som framleis skapar utfordringar for oss.
Vår nettutgåve er enno ikkje så dynamisk og feksibel som me ynskjer at ho skal vera, men det blir stadig betre.

Det positive oppe i alt dette er at me dagleg aukar talet på digitale brukarar og langt over 50 prosent av våre abonnentar er no i denne kategorien.

Me har nær 9000 følgjarar på Facebook som me -hovudsakleg brukar til å dela våre eigne redaksjonelle saker. Den siste tida også saker som er plussa. Me har fått svært få negative tilbakemeldingar på dette.
Me er sjølvsagt også på plass både på Twitter, Instagram  og Snapchat, men her er vår innsats av litt meir sporadisk karakter. Me er til dømes mykje meir aktive og flinke på dette området sommarstid, med unge sommarvikarar på huset.

Det er utfordrande å hengja med for fullt alle stadar samstundes - ressursane blir ikkje akkurat fleire og større. Me nektar på vera med på noko klikkhysteri og tek det heller litt rolegare for å vera sikre på at me publiserer stoff og saker med innhald som folk kan stola på. Me satsar vært måbevisst på unike, eigne saker og heng oss svært sjeldan på saker andre har hatt grundig omtale av før. Det finst sjølvsagt alltid unnatak.

Men skal me overleva på sikt, skal lesarane vera villige til å betala for innhaldet vårt også i framtida, me det me lagar vera eksklusivt og unikt og ikkje minst lokalt og relevant. Men mest av alt : TRUVERDIGE.  Truverde -kest har du da ifrao-  er vårt viktigaste våpen i kampen mot falske nyhende.
Konkurransen mot SoMe-gigantane er ei enorm utfordring også for lokalaviser.  Det blir meir og meir klart.

Det er i ein slik samanheng heilt uråd å ikkje koma inn på det kaoset som Kvikkas sin inntreden som distributør av laurdagsavisene skapte før jul. Det har gått seg til dei siste vekene, men det kan ikkje stikkast under stol at me før jul seriøst vurderte å droppa laurdagsavisa. Me registrerer at andre lokalaviser har gått over til fredag, me håpar å sleppa !

Legg til i min rapport

Samfunnsansvar

Sogn Avis vart oppretta i 1993 og er eit resultat av ein fusjon mellom S/SA og Sogn og Fjordane.

Avisa er partipolitisk uavhengig, men skal ha skarpe meiningar også om politiske parti. Me skal i det daglege ha fokus på nyhende der eitt av måla er å setja dagsorden. Debattstoffet skal ha sentral plass i avisa.

Avisa dekker åtte kommunar i Sogn, (Sogndal, Leikanger, Balestrand, Vik, Aurland, Lærdal, Årdal og Luster)og kjem ut på Leikanger.

Dei små nyhenda og dei gode historiane skal også ha viktig plass i avisa. Terskelen for å få spalteplass skal vera låg, men det er viktig at me gjer ei journalistisk vurdering av omfanget på stoffet.

Alle tilsette i Sogn Avis og Ingvald Husabø Prenteverk skal jobba for at det ikkje kjem feil på trykk i avisa. Fakta, namn og stadnamn SKAL vera rett. Dette arbeidet skal skje på tvers av avdelingane. Kjenslevart stoff, som dødslysingar, skal kontrollerast ekstra nøye.

 

 

Legg til i min rapport

Meir og betre digtalt

Sogn Avis må - og skal bli betre digitalt.


I 2016 hadde me fleire nye digitale/TV-prosjekt.

To av desse vil me freista å utvikla vidare.


«Veggen»

var ei satsing opp mot plussinga.

Veggen er ein ny serie på nett og avis med foto, tekst og levande bilete.
Utgangspunktet er at alle har noko på veggen, og det er ofte knytt ei historie til kvifor du heng opp eit hjortehovud, kunstverk, foto eller ein medalje på veggen din.

Film: Det vert laga ein enkelt film, som kan vera frå eit halvt minutt til 10 minutt, der intervjuobjektet fortel kvifor. Me bruker timelaps, foto o.l. for å krydra filmen.
Avis: Me lagar ei side/fleire sider i papiravisaunder tittelen Veggen. Her vert foto og tekst nytta til å fortelja historia, og me marknadsfører saka som ligg på nett, og på e-avisa kan ein trykka på bilete så kjem filmen.

«Bak disken»

SA-TV desember 2016
Med produktplassering!
Korleis engasjerera lesarane i vekene før jul? Me tenkte julebakst og «Bak disken» var eit faktum, etter oppdrag-metoden. Fem par fekk i oppdrag å baka ei julekake - utan oppskrift.
 Det vart laga seks episodar - der den siste var domarpanelet sin dom.
Men me har synt at det let seg gjer med dei ressursane me har å få til noko nytt, og forhåpentleg sjåarvenleg.

Det var visjonen. Less is more. Meir kjem i 2017.

 
Viss du er glad i jakt og jakthistorer - sjekk ut denne. Første episode i SATV-serien «Veggen»
Legg til i min rapport

Kest har du da ifrao?

Vårt truverde blir berre viktigare og viktigare. Difor gjer me vårt aller beste for at sakene me lagar, innhaldet me deler og andre deler - er så korrekt og etteretteleg som råd er.

Me har gåande ei kampanje som me har kalla "kest har du det i frao", som skal byggja opp under vår rolle - vår posisjon  - og vårt truverde i dei lokalsamfunna me dekker.

I ei tid der "fake news" er vorte heilt reelt, er det viktigare enn nokon gong at me, som eit redaktørstyrt medium - fortel og får fram kven me er og kvifor. Dette er ikkje så sjøvlvsagt som det var tidlegare.

Vær Varsom Plakaten er sjøvsagt rettesnora vår i det journalistiske arbeidet. Kjelder som er misnøgde skal få tilbod om rask klagehandsaming i avisa. Me skal også bidra til at saker raskt kan bli handsama i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Legg til i min rapport